Ecologisch wonen

2023-07-15

Beste geïnteresseerde bezoeker,

Hof van Driebergen is een vereniging die vanaf 2013 plannen ontwikkelt voor de realisatie van duurzame woningen aan de Sportlaan in Driebergen (voormalige gemeentewerf). Het gaat om zowel koopwoningen (in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)) als huurwoningen en sociale woningen.
Begin 2019 is de vereniging officieel opgericht, en telt anno 2024 tussen de dertig en veertig betrokken leden.

Nieuwe aanmeldingen zijn tijdelijk gestopt tot na de tender periode.

De kernwaarden voor het vormen van onze toekomstige leefomgeving zijn; duurzaamheid, nabuurschap en participatie.

Hof van Driebergen

Voor meer informatie lees verder, maar kijk ook op de vraag en antwoord pagina. Staat er iets niet in, dan verwijzen we je graag door naar de contactpagina.

Ben je geïnteresseerd? Dan moet je helaas even wachten. We hebben de aanmeldingen begin 2024 tijdelijk gestopt, tot na de tender periode.

Vriendelijke groeten,

Bestuur van Vereniging Hof van Driebergen
Weia Reinboud (vz), Elroy Deege (pm), Radboud Wanders en Annemarie van Rijsbergen

Vereniging Hof van Driebergen | kvk nr. 74010352

Visie

Graag geven wij hierbij onze visie om ‘Hof van Driebergen’ vorm te geven, een duurzaam, sociaal en vernieuwend woonproject aan de voormalige gemeentewerf op de Sportlaan te Driebergen. Met ons project hopen we een nieuw soort wijk te kunnen opzetten als voorbeeld en ter inspiratie voor de gemeente.

Onze projectgroep heeft als doel om een prettig, veilig en op de toekomst gericht woongebied te creëren. We willen leven in harmonie met de natuur en verbondenheid met elkaar. Dit geldt zowel voor onszelf, als in samenspel met de bestaande sociale en natuurlijke omgeving. Samengevat willen we de voorwaarden scheppen voor een leefomgeving:  

 • Duurzaamheid: Waar een bewuste levensstijl en oplossingen voor milieuvraagstukken zichtbaar zijn;  
 • Nabuurschap: Waar mensen met elkaar optrekken en elkaar helpen;
 • Participatie: Waar mensen betrokken zijn bij hun omgeving zijn en deze mee vorm kunnen geven; 

Duurzaamheid  

Ons uitgangspunt is om op een duurzame en respectvolle manier om te gaan met de natuurlijke omgeving. In een groene omgeving hoort een groene wijk.  

Dit uit zich allereerst in de manier van bouwen die wij nastreven. Zoveel mogelijk wordt gebruik gemaakt van duurzame bouwmaterialen. Wij streven naar de bouw van energie neutrale woningen. We maken gebruik van zonnepanelen, het opvangen van regenwater, er wordt geen gebruik gemaakt van ‘ gas’, etc. Alles gaat op elektriciteit. Op het gebied van afval onderzoeken wij de manier om met zo min mogelijk afval te leven. Door onze manier van recyclen hopen wij minimaal gebruik te hoeven maken van ‘ grijs afval’. In plaats van een container per huishouden, kan gedacht worden aan ondergrondse containers.  

In de ontwikkelfase bezoeken en maken wij gebruik wij bestaande, succesvolle projecten waarbij ecologisch en energieneutraal gebouwd is. Naast deze projecten, gebruiken wij kennis binnen de groep en van experts op dit gebied buiten de groep. Hierbij hopen we kosten en tijd te besparen, door ‘ best practises’ en low-tech oplossingen te gebruiken van reeds bewezen oplossingen voor duurzaamheid.

Ons woonproject maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de reeds bestaande omgeving. We bouwen met respect van het omliggende natuurgebied en de reeds bestaande wijk. De aanleg van flora en fauna wordt aangepast aan de natuurlijk omgeving.

Hierbij sluiten we nauw aan bij de ambitie ‘heuvelrug duurzaam’ van de gemeente Utrechtse Heuvelrug om in 2035 een energie- en klimaatneutraale gemeente te zijn.

Participatie

Het streven is een open gemeenschap waarbinnen ontmoeting mogelijk is. Hierbij willen we graag in de ontwikkelfase in gesprek met de gemeente en de buurt. In eerdere fases is dit ook al gebeurd. Zo bleek uit overleg met de buurtbewoners in september 2015 dat er behoefte is aan een speelplek voor kinderen, ruimte om te parkeren en aan een ontmoetingsruimte (zowel binnen, als buiten). Ook kan er een Rustpunt geboden worden (wandelaars/fietsers) en de oogst van de moestuin kan deels verkocht worden.  

Door een deel van de benedenwoningen levens(loop)bestendig te maken, dragen we hopelijk bij aan een woonomgeving en – klimaat, waarbij ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Hierbij willen we ook graag gebruik maken van de aanwezige expertise van de woonadviseurs die er binnen de gemeente werkzaam zijn.  

Indien de regelgeving het toelaat, wordt er gedacht aan een gezin met een verblijfstatus de mogelijkheid te bieden deel te nemen. We denken dat door te komen leven in een kleinere gemeenschap, de stap naar de weg vinden binnen het dorp Driebergen en de gemeente wordt vergemakkelijkt. De kennis die vanuit het actieplan ‘Thuis in de Utrechtse Heuvelrug’ wordt opgedaan, kan ons hierbij behulpzaam zijn.  

Het streven is zelf zorg te dragen voor het (openbaar) gebied, waarbij wij in eerste instantie zelf zorgen voor onderhoud en dit in samenspraak met de gemeente afstemmen hoe deze zorg en dit onderhoud vorm te geven.  

Nabuurschap  

Zorgen voor de natuurlijke omgeving, houdt naast respect en zorg voor de natuur, ook zorgen voor elkaar in. We leven met elkaar samen. Binnen ons project willen we daar extra aandacht aan besteden. Met elkaar eigen wensen en mogelijkheden, zijn we er voor elkaar. In een inventarisatie onder de projectgroepleden zijn de onderstaande ideeën naar voren gekomen. In de plannen houden we ook rekening met hetgeen de buurt ook heeft aangegeven. Zo zijn we gekomen tot de wens de volgende gezamenlijke faciliteiten te realiseren:  

 • Een gedeelde groenvoorziening en een moestuin aanleggen en onderhouden, waarbij een deel van de groepsleden hiervoor zal zorg dragen. Op deze manier ontmoeten we elkaar, dragen wij bij aan de omgeving (participatie) en delen we met elkaar kennis over de natuurlijke teelt van groenten en fruit (duurzaamheid);  
 • Indien het financieel haalbaar is, willen we een gemeenschappelijke ruimte creëren, die gebruikt kan worden als ontmoetingsplek, klusruimte etc. Afhankelijk van de grootte, zal deze ook bijvoorbeeld verhuurd kunnen gaan worden als vergaderruimte, ruimte voor cursussen, atelier, etc.  Buurtbewoners kunnen hier in overleg ook gebruik van maken.  
 • Een gemeenschappelijke buitenruimte verzorgen, met bijv. een theetuin, barbecue plek, picknickplaats voor ontspanning en ontmoeting.  
 • Een natuurlijke speelruimte voor kinderen aanleggen. Hierbij heeft de gehele wijk, zowel het nieuwe deel als ‘ oude’ deel baat bij.
 • Er komt een ‘ autoluwe’ leefomgeving door een gezamenlijke parkeerplaats te maken. Er zal geen parkeerruimte naast de woningen komen. De parkeernorm is dusdanig ruim berekend dat de parkeerdruk in de straat verlaagd zal worden. Het streven is gebruiksvoorwerpen die zich ervoor lenen, zoveel mogelijk te delen. Er komen oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • Sociale woonveiligheid is een aspect dat mee wordt genomen bij het ontwerpen van de woningen. Bij het stedenbouwkundig plan houden we rekening met de kennis op het gebied van sociaal veilig ontwerpen. Door de gedeelde openbare ruimte en betrokkenheid, en bij het ontwerp van de liggingen van het woongebied wordt tevens een zo veilig mogelijk woongebied gecreëerd.
 • Voorzieningen en spullen worden gedeeld. Door samen te leven, wordt het delen bevorderd. Zo kan er een ruimte voor wassen/drogen komen, worden indien wenselijk fietsen/auto’s gedeeld, tuingereedschap etc.
 • Pilot wedrive solar zou in deze nieuwe wijk kunnen plaatsvinden, indien dit mogelijk is. Zo hebben we minder parkeerplaatsen nodig en worden de kosten voor de infrastructuur verlaagd.  
 • Het streven is de woning flexibel (aanpasbaar) te bouwen, zodat een bewoner de woning aan kan passen aan de levensfase.  Lukt dat niet, dan kan men binnen de buurt verhuizen naar een passende woning van een andere type, wanneer daarvan een woning vrij komt. Zo hoeft men niet uit de buurt te verhuizen en blijven bestaande sociale netwerken in stand.  

Locatie

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een aantal toekomstige bouwlocaties aangemerkt. Een daarvan is de Sportlaan 67 (voormalige gemeentewerf) te Driebergen. (ruimte voor 49 woningen)

De nieuwe gebiedsindeling gepresenteerd tijdens bewonersavond 13 februari 2018. (ruimte voor 51 woningen)

Deze locatie ligt op enkele minuten fietsafstand van het treinstation Driebergen-Zeist en grenst vlak aan het natuurgebied Bornia dat wordt beheerd door Utrechtslandschap, dat erg in trek bij wandelaars en mountainbikers.

Wie zijn wij

Hof van Driebergen bestaat momenteel uit circa dertig leden. Er is ruimte voor maximaal vijftig huishoudens. Binnen de groep is er sprake van een verticale leeftijds- en levensfasebouw, met verschillende achtergronden. Hierdoor kunnen we zorgdragen met en leren van elkaar. Er is ruimte voor diversiteit en verschillende vormen van samenleven, zoals alleenstaanden, gezinnen, mensen in een woongroep.  

We realiseren een woonomgeving waarbij iedereen die deel uitmaakt van de woongemeenschap zich betrokken voelt en toont bij de omgeving. We houden rekening met elkaars mogelijkheden, wensen en levensstijl.

Hier zie je een aantal van ons bij de Sportlaan, zomer 2018.

Aanmelden

Hieronder vindje het online aanmeldformulier, waar je je kunt opgeven als belangstellende. Bij aanmelding als belangstellende vragen we €10,- ‘entree’ per volwassen persoon in je huishouden. (NL84 SNSB 0783 2397 93 Tnv Vereniging Hof van Driebergen. Onder vermelding van: entreegeld + je naam.)

Na ontvangst van betaling volgt een kennismakingsgesprek, en een proefperiode waarin je actief mee kunt doen. Daarna wordt aan beide kanten besloten of we bij elkaar passen, en volgt een lidmaatschap bij vereniging Hof van Driebergen.

De contributie is €90,- per jaar per volwassene. (Dekt kosten van zaalhuur, website, etc.)

Let op: Kom je in aanmerking voor een sociale woning, schrijf je dan in ieder geval in bij WoningNet!